Aktualności

Q1 2024 w Grupie Mercator Medical: wzrost rezultatów finansowych, dywersyfikacja biznesu i powołanie fundacji Hear Me

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, obser…

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, obserwowała pozytywne sygnały rynkowe, które mogą przerodzić się w trwalszy trend wzrostowy cen rękawic jednorazowych po przedłużającym się okresie mocnej dekoniunktury. Zainwestowana nadwyżka gotówkowa pozwoliła z kolei na osiąganie zysków na rynkach finansowych.

Skonsolidowane dane finansowe:

  Q1 2023
[mln PLN]
Q1 2024
[mln PLN]
Zmiana
[mln PLN]
Przychody 112,8 130,9 +18,1
EBITDA -25,1 -4,2 +20,9
Wynik operacyjny -32,6 -9,8 +22,8
Wynik netto -18,0 10,8 +28,8

Grupa Mercator Medical zanotowała w pierwszym kwartale br. 130,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. Nie pozwoliło to jednak na osiągnięcie rentowności na poziomie operacyjnym, choć wynik operacyjny poprawił się o blisko 23 mln zł rdr, a wynik EBITDA o 21 mln zł rdr. Dzięki 24,9 mln zł przychodów finansowych (+10,6 mln zł rdr) Grupa Mercator Medical wykazała 10,8 mln zł zysku netto za okres styczeń-marzec 2024 r. wobec 18 mln zł straty rok wcześniej. Główną pozycję w przychodach finansowych stanowiły dodatnie różnice kursowe - łącznie 16,1 mln zł (w większości z wyceny bilansowej pożyczek wewnątrzgrupowych). Z kolei przychody finansowe związane z inwestycjami na rynkach finansowych odpowiadały za 8,8 mln zł przychodów finansowych.

- Pierwszy kwartał 2024 roku wniósł do branży rękawic jednorazowych nadzieję na trwalsze odwrócenie długoterminowego trendu spadku cen rynkowych rękawic, a przynajmniej na stabilizację rynku. Dodatkowo korzystaliśmy z rezultatów dokonanej redukcji kosztów i optymalizacji działalności operacyjnej. Mamy nadzieję, że kolejne kwartały pozwolą nam już przekroczyć próg rentowności zarówno w działalności dystrybucyjnej, jak również produkcyjnej - komentuje Monika Żyznowska, która w ramach sukcesji od 30 maja br. objęła funkcję Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical zwiększyła w pierwszym kwartale 2024 r. wolumen sprzedaży rękawic o 54% rdr, do blisko 1,5 miliarda sztuk. Wynikało to w głównej mierze z powrotu w segmencie dystrybucyjnym do mocniejszego zaopatrywania się u dostawców zewnętrznych zamiast przejściowego bazowania w dużym stopniu na dostawach z własnych zakładów produkcyjnych, co wcześniej zwiększało wyłączenia konsolidacyjne. W strukturze skonsolidowanych przychodów rękawice jednorazowe (łącznie produkcja i dystrybucja) odpowiadały w pierwszym kwartale br. za blisko 96% wartości sprzedaży przy wzroście znaczenia asortymentu włókninowego o 1 pkt. proc. w ujęciu rok do roku (5,7 mln zł, +54% rdr), co jest zbieżne z polityką dywersyfikacji sprzedaży. Wpisuje się w nią również wzrost wolumenu sprzedaży rękawic gospodarczych o 448% rdr, do 2,2 mln sztuk. Dominującą pozycją asortymentową pozostawały wciąż rękawice diagnostyczne (98,9% wolumenu sprzedanych rękawic jednorazowych).

- Rozwijamy sprzedaż rękawic premium zarówno w części dystrybucyjnej i produkcyjnej. W części dystrybucyjnej dodatkowo rozwijamy asortyment spoza rękawic. Dywersyfikujemy w ten sposób nasz biznes podstawowy, jakim były rękawice mainstreamowe. Pracujemy również nad projektami deweloperskimi, skupionymi w spółce zależnej Mercator Estates i inwestujemy nadwyżkę kapitałową na rynkach finansowychwskazuje Prezes Żyznowska.

Grupa Mercator Medical posiadała w skonsolidowanym bilansie na koniec marca 2024 roku 351,7 mln zł środków pieniężnych i pozostałych szybko dostępnych aktywów finansowych oraz 68,1 mln zł udzielonych pożyczek poza Grupę przy jedynie 5,1 mln zł zobowiązań finansowych, w tym 4,3 mln zł leasingu finansowego związanego z nieruchomościami.

Grupa Mercator Medical podejmuje liczne inicjatywy z zakresu ESG. Warto wskazać, że w pierwszym kwartale br. Spółka powołała fundację Hear Me, która skupia się na pomocy dzieciom z niedosłuchem i ich rodzinom.

***

Grupa Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata - w roku 2023 Grupa sprzedała 4,5 mld rękawic jednorazowych. Mercator Medical S.A. jest członkiem Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych (RPPG).

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

W 2024 roku Mercator Medical S.A. powołała fundację Hear Me, skupiającą się na wspieraniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodzin.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80.

Więcej informacji: www.mercatormedical.eu

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.