Społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o wszystkich zainteresowanych działalnością pozafinansową Grupy Mercator Medical. To nie tylko podsumowanie naszych dotychczasowych akcji charytatywnych i społecznych, ale też miejsce, w którym staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak rozumiemy społeczną odpowiedzialność biznesu. Także tu prezentujemy najważniejsze zagadnienia z naszych raportów niefinansowych. Jesteśmy społecznie odpowiedzialni i chcemy się tym podzielić!

Dbamy o nasze otoczenie!

Uważamy, że prowadzenie działalności biznesowej pociąga za sobą obowiązek aktywnego działania na rzecz społeczeństwa. Z tego względu staramy się, aby wszystkie nasze dążenia zmieniały świat na lepsze. Chcemy zadbać nie tylko o siebie, ale także o następne pokolenia, aby również one mogły cieszyć się wszystkimi zasobami.

Naszym priorytetem jest budowanie bezpiecznej przyszłości dla wszystkich naszych interesariuszy. W tym celu opracowujemy najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie rękawic medycznych i materiałów medycznych jednorazowego użytku. Zwiększamy naszą efektywność dzięki zastosowaniu produktów syntetycznych, które są bezpieczne dla użytkowników i nie wywołują reakcji alergicznych. Naszą misją jest praca na rzecz przeciwdziałania zakażeniom i zanieczyszczeniom. To poczucie wielkiej odpowiedzialności za nasze otoczenie wynika ze zrozumienia strategicznej roli naszej organizacji.

Dbamy o nasze otoczenie!

Chcemy, aby nasze inicjatywy przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.

Otaczamy szczególną opieką regiony, w których prowadzimy działalność. Chcemy być najlepszym sąsiadem i wsparciem dla mieszkańców! Zapewniamy wzrost zatrudnienia w lokalnych społecznościach, a także ogólną poprawę jakości życia w regionach. Pomagamy szpitalom, hospicjom, fundacjom, szkołom oraz organizacjom rządowym i pozarządowym. Konsekwentnie dbamy o rozwój społeczności, w których funkcjonujemy – nie zapominamy, że z nich wywodzi się blisko tysiąc trzystu naszych pracowników.

rozwoj1

Siedziba firmy mieści się w Krakowie.

rozwoj4

Mamy 3 zakłady produkcyjne w Tajlandii.

rozwoj2

Posiadamy biura dystrybucyjne w kilku krajach europejskich

rozwoj3

Wynajmujemy powierzchnię magazynową w Gdańsku.

Codziennie staramy się minimalizować ślad ekologiczny.

Nasza strategia rozwoju oraz przyjęty model biznesowy opierają się na podstawowym założeniu: mamy tylko jedną planetę, a jej naturalny kapitał jest ograniczony, musimy więc o niego zadbać. Wypracowanie modelu rozwoju społecznego i gospodarczego, który nie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego to konieczność, a zarazem zadanie bez precedensu w historii naszej cywilizacji.

Ograniczamy i wykluczamy niekorzystne dla środowiska czynniki,

zarówno w trakcie codziennej działalności, jak i w prowadzonych długoterminowych projektach. Nasza działalność nie byłaby możliwa bez zasobów środowiska naturalnego – świadomość tego faktu sprawia, że aktywnie szukamy nowych rozwiązań i staramy się optymalizować sposób korzystania z surowców. Inwestujemy w nowoczesne technologie, które pozwalają na zwiększenie skali produkcji bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

czynnik1

Planujemy wprowadzić system zarządzania środowiskiem w zakładzie produkcyjnym w Tajlandii, określić znaczące aspekty działalności firmy, mierzyć je i wyznaczyć cele w zakresie wpływu naszych działań na klimat, które zrealizujemy do 2030 roku.

czynnik2

Szukamy rozwiązań, które ograniczą zużycie wody podczas procesu produkcji rękawic jednorazowych.

czynnik3

Zwiększamy udział zielonej energii i wprowadzamy ulepszenia w zużyciu energii elektrycznej.

czynnik4

Szukamy nowych, ekologicznych formuł produktów.

czynnik5

Monitorujemy decyzje rządów związane z walką ze zmianami klimatu i aktywnie działamy na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Kwestie etyczne mają dla nas szczególnie ważne znaczenie.

Nie tylko wyrażają one szacunek do drugiego człowieka, ale są także wyrazem dojrzałej kultury korporacyjnej. Staramy się je upowszechniać wewnątrz naszej organizacji oraz wśród naszych interesariuszy i partnerów biznesowych. Tworzymy nowe korporacyjne struktury – kontroli wewnętrznej, zarządzania etyką oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Nasze programy i regulacje organizacyjne oparte zostały na najlepszych normach światowych.

Jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników!

W relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi wykonującymi pracę na rzecz Grupy Mercator Medical przestrzegamy standardów i zasad etyki pracy.  

 • Polityka personalna Grupy opiera się na przyjętych wartościach, systemie kompetencji zawodowych i otwartej komunikacji.
 • Szanujemy sferę prywatną.
 • Dobre relacje z pracownikami gwarantuje otwarta i rzeczowa komunikacja.
 • Dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów, które są jasno sprecyzowane, mierzalne, osiągalne i nagradzane.
 • Jesteśmy nastawieni na rozwój Grupy i osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku.
 • Nasze działania zapewniają klientom gwarancję jakości, serwisu, rzetelnej informacji i merytorycznego wsparcia.
 • Dbamy o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – jesteśmy nastawieni prorodzinnie, wspieramy młode matki i pracowników w wieku przedemerytalnym.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasz produkt!

Działając w branży jednorazowych wyrobów medycznych, bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów, a nawet za zdrowie i życie człowieka. Najważniejszymi czynnikami są dla nas jakość produktów i bezpieczeństwo pacjentów.

 • Produkty, które oferujemy, przyczyniają się do minimalizacji ryzyka zakażeń.
 • Zwracamy szczególną uwagę na jakość podczas każdego etapu: wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży produktów.
 • Posiadamy własną pakowalnię ze strefą czystą dostosowaną do konfekcjonowania wyrobów medycznych.
 • Jesteśmy objęci okresowymi audytami jednostki notyfikowanej.
 • Posiadamy świadectwa, stosowne badania i certyfikaty, a także instrukcje i karty techniczne dla wszystkich produktów będących w naszej ofercie.
 • Audytujemy dostawców naszych produktów pod kątem dokumentacyjnym oraz warunków produkcyjno-społecznych.
 • Dbamy o rzetelną i przejrzystą informację o naszych produktach, również przez stosowanie przyjaznych dla użytkowników opakowań i przygotowanie materiałów informacyjnych.
 • Monitorujemy jakość wprowadzanych na rynek produktów i powiązanych z nimi działań marketingowych.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.