Baza wiedzy

Słownik pojęć

Nieprawidłowa, nadmiernie nasilona reakcja organizmu na czynniki, które normalnie u osób niealergicznych nie powodują żadnych niezwykłych reakcji.

Najczęściej alergia typu I- reakcja natychmiastowa
W alergii na lateks bierze udział układ odpornościowy. Cząstki lateksu łączą się z białkami skóry, co prowadzi do wytworzenia substancji uczulających, które układ odpornościowy zapamiętuje. W konsekwencji do pojawienia się objawów alergii dochodzi po każdym następnym kontakcie z tą konkretną substancją uczulającą (niezależnie do jej dawki). Objawy uczulenia mogą wystąpić po ok 5-30 minutach od kontaktu to m.in. pokrzywka, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, astma oskrzelowa, wyprysk kontaktowy, problemy z oddychaniem

Opóźniona reakcja na alergeny, w przypadku rękawic najczęściej na środki chemiczne użyte w procesie produkcji rękawic. Objawy: egzema, podwyższona temperatura, ostre zaczerwienienie, pęcherze z płynem, pęknięcia skóry, łuszczenie się, liszaj, objawy poza miejscami kontaktu.

Postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach. W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów.

Zapobieganie elektryzowaniu się, przyciąganiu ładunków; rozpraszanie ładunków i uniemożliwianie ich naładowanie się.

Skrót wewnętrzny MM od Architektura Oferty Rękawic- zmiana wprowadzona w architekturze marek rękawic, w tym zmiana nazw handlowych, zmiana opakowań rękawic; rebranding oferty.

AQL (Accepted Quality Level) akceptowany poziom jakości, zazwyczaj odnosi się do szczelności produktu, braku dziur (rękawic), ale może również dotyczyć innych cech, jak np. wytrzymałości, wygląd zewnętrzny. Jest to też limit średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym. Poziom wyznaczony na podstawie ilości wadliwych produktów w testowanym zbiorze. AQL nie jest oznaczany %. Im niższy AQL, tym mniejsze prawdopodobieństwo występowania wadliwego produktu.
Dla rękawic medycznych i ochronnych minimalny AQL na nieobecność dziur to 1,5.

Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany

Podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim UE, który jest wyznaczony przez wytwórcę do działania w jego imieniu oraz do którego mogą zwracać się inne podmioty, władze i instytucje państw członkowskich UE w sprawach obowiązków wytwórcy określonych ustawą o wyrobach medycznych, zamiast do wytwórcy/producenta.

Mikrob zastępczy (surogat) wykorzystywany w badaniu przenikania wirusów przez ściankę rękawicy

Wydzielona część szpitala służąca wykonywaniu operacji w warunkach możliwie największej izolacji od źródeł infekcji, zbliżonych do aseptyki.

Chlorowanie polega na wystawieniu rękawic na działanie rozwodnionego chloru, po czym następuje neutralizacja i płukanie, aby usunąć wszelkie jego pozostałości. Może być przeprowadzane na linii produkcyjnej (w takim przypadku wnętrze rękawicy jest chlorowane) lub w fazie poprodukcyjnej (rękawica jest chlorowana zarówno od środka jak i z zewnątrz). Chlorowanie sprawia, że powierzchnia rękawicy staje się śliska, co ułatwia jej zakładanie.

Dokument- Oświadczanie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.

Z ang- Zakładanie 2 par rękawic do procedur operacyjnych, celem zwieszenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka zakażeń.
Często pierwsza, wewnętrzna para rękawic jest w kontrastowym kolorze, np. zielony, a zewnętrza para w tradycyjnym białym/mlecznym, co wpływa na widoczność perforacji rękawic.

Dyrektywa o Środkach ochrony Indywidualnej wprowadza podział artykułów BHP - w tym także rękawic - na 3 kategorie ochronne, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie pracownik jest narażony w miejscu pracy. Rękawice ochronne dzieli się według zagrożeń, przed którymi mają chronić.
Kategorie ochrony rękawic:
Kategoria I- konstrukcja prosta- rękawice do użytkowania w warunkach minimalnego ryzyka
Rękawice chronią przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nieprzekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu o łatwo odwracalnych skutkach, np. środkami czyszczącymi, detergentami. Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a stosowanie nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek notyfikowanych.
Kategoria II- konstrukcja pośrednia- rękawice do użytkowania w warunkach średniego ryzyka
Rękawice zapewniają ochronę przez średnimi zagrożeniami. Do tej kategorii zaliczane są rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nieklasyfikowanym, jako niskie czy bardzo wysokie. Są to głównie rękawice chroniące przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi, np. przecięciami, przedarciami, przebiciami, przetarciami. Ryzyko średnie jest bardzo szeroko rozpowszechnione w wielu gałęziach przemysłu i dotyczy większości prac przemysłowych. muszą być poddane niezależnym testom jednostki notyfikowanej i uzyskać odpowiednie certyfikaty. Producent musi potwierdzić zgodność produktu z podstawowymi wymaganiami i dodatkowymi normami, które określają pracę w warunkach szczególnych. Do wydania oznaczenia CE upoważnione są wyłącznie jednostki notyfikowane a ich nazwa, adres i numer, muszą znaleźć się w instrukcji użytkowania dołączanej do produktu.
Kategoria III- konstrukcja złożona- rękawice do użytkowania w warunkach wysokiego ryzyka
Rękawice stosowane w sytuacjach, gdzie użytkownik może mieć trudności z określeniem ryzyka we właściwym czasie i gdy istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia dłoni, śmierci np. do prac związanych z substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi, prądem elektrycznym i urządzeniami pod napięciem. Rękawice muszą być atestowane przez niezależne jednostki notyfikowane. Adres, nazwa i numer jednostki notyfikowane umieszczany jest na opakowaniu oraz instrukcji użytkowania produktu. Przy znaku CE podawany jest numer jednostki notyfikowanej.

- Dyrektywa definiuje produkt medyczny. Dodatkowo określa wymagania dla wyrobów medycznych jak np. to, że wyroby medyczne powinny nosić znak CE wskazujący ich zgodność z postanowieniami niniejszej dyrektywy, co pozwala im na swobodny przepływ w obrębie Wspólnoty i dopuszczenie do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem.’
- Definiuje również zakres odpowiedzialności Wytwórcy (producenta), importera, dystrybutora.
- określa rodzaj dokumentów jakie musi posiadać produkt aby przejść pozytywna ocenę zgodności
- rękawice jako produkt medyczny klasyfikuje następująco:
klasa I (niesterylna)
klasa I sterylna
klasa II a (sterylna)

Narażenie na zakażenie podczas wykonywania pracy zawodowej; zranienie skóry skażonym, ostrym przedmiotem, kontakt błon śluzowych lub uszkodzonej skóry z: potencjalnie zakaźną krwią, tkankami, płynami ustrojowymi pacjenta, nasieniem, wydzieliną z pochwy, kałem, moczem, wymiocinami, śliną, plwociną, jak również ekspozycja na toksyczne związki, cytostatyki, promieniowanie jonizujące, środek pudrujący w rękawicach. Do ekspozycji zawodowych najczęściej dochodzi podczas pobierania krwi, w trakcie lub bezpośrednio po podaniu leku igłą lub przez wenflon, podczas szycia powłok, zakładania szwów i ponownego zakładania osłonek na igły.

Wirus zapalenia wątroby typu B

Wirus zapalenia wątroby typu C

Ludzki wirus niedoboru odporności

Dokument powiązany ze środkami ochrony indywidualnej, informujący o: zastosowaniu produktu, warunkach przechowywania/ transportowania i okresie przydatności, czyszczeniu, konserwacji, sterylizacji, środkach ostrożności i środkach niebezpiecznych, klasyfikacji CE produktu, piktogramach zastosowanych na produkcie lub opakowaniu, warunkach utylizacji oraz podmiocie odpowiedzialnym za produkt.

Najbardziej popularny surowiec używany do produkcji rękawic. Jest to żywica, mleczny sok wytwarzany przez drzewa kauczukowe Hevea Brasiliensis, rosnące w naturalnych warunkach w Malezji, Indonezji, Wietnamie, Chinach, krajach Ameryki Południowej.
Z ang. NRL natural rubber latex.

Inaczej leki przeciwnowotworowe. To grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe tzw. Chemioterapia.

Każdy materiał biologiczny zawierający patogen w tym wirusa w ilości niezbędnej do zakażenia. Najniebezpieczniejszym źródłem zakażenia wirusami HBV, HCV, HIV jest krew i każda wydalina i wydzielina zawierająca krew.

Wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze danych. Przykład: W zbiorze liczb: 1,3,6,8,9,10,11 medianą jest 8 ponieważ jest to wartość
powyżej i poniżej której występuje taka sama ilość liczb. W przypadku parzystego zbioru, np.: 1,3,6,8,9,10,11,12 medianą jest średnia arytmetyczna z wartości środkowych, czyli w tym przypadku: 8 i 9 (mediana= 8,5).

Usunięcie przejściowej flory bakteryjnej, obniżenie do minimum koncentracji flory stałej.
Stosowane przed zabiegami inwazyjnymi i operacjami.

Usunięcie przejściowej flory bakteryjnej oraz chemiczne odkażanie rąk; stosowane: przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek; przed i po wykonaniu procedur medycznych (zabiegowych, diagnostycznych); przed i po pielęgnacji chorych; przed i po pracy w izolatce; po opuszczeniu boksów izolujących pacjentów z chorobą zakaźną; przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegów higienicznych przy pacjentach (zmiana bielizny, przesłanie łóżka); przed karmieniem i po karmieniu pacjenta; po kontakcie z materiałem zakaźnym i skażonym (w tym zużyty sprzęt i środki indywidualnej ochrony pracownika); przed i po pracy na stanowisku pracy (sprzątanie).

Nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsji chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) – polichloroprenu. Charakteryzuje się większą odpornością na oleje niż jego naturalny odpowiednik, wolniej ulega starzeniu.
Rękawice neoprenowe- w ofercie MM w wersji bezpudrowej.

Guma butadienowo – akrylonitrylowa (NBR). Materiał wytworzony z organicznych związków chemicznych. Oferuje bardzo dobrą odporność na oleje, tłuszcze oraz pochodne węglowodorów, a także rozpuszczalniki aromatyczne oraz te na bazie chloru. Rękawice nitrylowe- w ofercie MM w wersji bezpudrowej.

Syntetyczny polimer. Włókna syntetyczne stosowane do produkcji dzianin, tkanina, nici, żyłek.
Charakteryzują się rozciągliwością, elastycznością, dobrze barwią się.

Po ubraniu niektórych rękawic mogą pojawić się na nich żółte plamy, przebarwienia, jako reakcja chemiczna skóra-rękawica. Skóra po kontakcie z miedzią, metalami, monetami może wydalać kwaśny pot, który barwi rękawice na żółto-brązowy kolor. Nie wpływa to na obniżenie barierowości rękawic.

Syntetyczny polimer.
Włókna syntetyczne stosowane do produkcji dzianin, tkanina, nici; odznaczają się dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie, dobrą odpornością na działanie światła, czynników chemicznych.

Organiczny związek chemiczny z grupy dienów. Rękawice poliizoprenowe charakteryzuje wysoka wytrzymałość, elastyczność, szczelność oraz wysoki komfort użytkowania. Nie zawierają protein lateksu. Występują tylko w wersjach bezpudrowych.

Polimer, pochodna ropy naftowej. Wszechstronnie stosowany w przemyśle meblarskim, samochodowym oraz obuwniczym i tekstylnym.
Właściwości: wytrzymały na rozerwanie, ścieranie, rozciąganie, odporny na działanie środków atmosferycznych, elektro-izolujące, niebrudzące.

Białka proste zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Proteiny lateksu- białka pochodzące z lateksu kauczuku naturalnego, mogą powodować alergie/ reakcje alergiczne, w tym nawet reakcje
anafilaktyczne.

Proces, w którym substancja chemiczna przechodzi przez materiał rękawicy na poziomie molekularnym

tmpupzr4uin.jpegtmpirtl6ai_.jpeg

Przechodzenie substancji chemicznej i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, otwory lub inne niedoskonałości w materiale, z którego jest wykonana rękawice na poziomie niemolekularnym.tmpg8ci_uct.jpegtmp7m380j5u.jpeg

Natychmiastowa silna reakcja alergiczna- skoki ciśnienia, omdlenie, brzęk krtani, nawet śmieć.

W rękawicach zmodyfikowana mączka/ skrobia kukurydziana. Środek mający na celu nie sklejanie się rękawic, ułatwia zakładania i zdejmowania rękawic oraz absorbuje pot. Obecnie odchodzi się od stosowania rękawic pudrowanych, jako wektora przenoszącego proteiny lateksu i przyczyniającego się do reakcji alergicznych oraz środka zanieczyszczającego środowisko i rany.

System kolorystycznego kodowania rozmiaru pozwala w łatwy i szybki sposób dokonać identyfikacji rozmiaru rękawic. Rozmiar rękawic ma przypisany kod kolorystyczny.

Rozmiar Kod koloru
XS (5-6)  
S (6-7)  
M (7-8)  
L (8-9)  
XL (9-10)  
XXL (10-11)  

Polichlorek winylu; jest pochodną: ropy naftowej i soli kuchennej. Rękawice w ofercie dostępne +

Infekcja, wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zakażenie, do którego doszło w wyniku leczenia szpitalnego.

  Brak ulubionych produktów
Porównaj teraz   Zamknij
facebook twitter youtube linkedin